Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

1. Informácie k spracovaniu osobných údajov

Spoločnosť SWS International, s.r.o., so sídlom Studená 5, 821 04 Bratislava, IČO: 53 781 805 dbá na ochranu osobných údajov, ktoré nám odovzdávate. Osobné údaje, ktoré nám poskytujete, spracovávame zodpovedne, transparentne a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov. Máte nárok požiadať o informácie o Vašich evidovaných osobných údajoch, ich opravu, či vymazanie.

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovaných alebo identifikovateľných fyzických osobách. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad názov, identifikačný číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jednu alebo viac osobitných prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, sociálnej identity tejto fyzickej osoby.

SWS International, s.r.o. spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje potrebné na plnenie zmluvy a osobné údaje (vrátane údajov Vašich zákazníkov), ktoré nám boli poskytnuté na úspešné spracovanie Vašej objednávky.

2. Zabezpečenie Vašich osobných údajov

Pre zaistenie bezpečnosti osobných údajov, ktoré nám odovzdávate, sme prijali primerané technické a organizačné opatrenia, aby sme Vaše dáta dostatočne chránili s ohľadom na závažnosť ich spracovania. K Vašim osobným údajom, ktoré sme od Vás získali, nemá prístup žiadna neoprávnená osoba a neposkytujeme ich bez Vášho súhlasu iným subjektom pre ďalšie spracovanie, s výnimkou tretích osôb (poskytovatelia prepravných služieb, servisné strediská) za účelom zaistenia zdarnej realizácie Vašich objednávok či požiadaviek, a to len v nevyhnutnej miere, a ďalej ak to vyžaduje zákon, alebo v prípade ochrany našich právnych záujmov.

3. Doba uchovania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame a uchovávame po dobu nevyhnutne nutnú na zabezpečenie realizácie Vašej objednávky, vrátane prípadných reklamačných konaní a pod. V prípade, že bola uzatvorená zmluva o obchodnej spolupráci, uchovávame osobné dáta po dobu trvania tejto zmluvy a ďalej po dobu, po ktorú je spoločnosť SWS International, s.r.o. povinná ako správca uchovávať osobné dáta podľa oprávneného záujmu, všeobecne záväzných právnych predpisov alebo dobu, na ktorú ste nám na spracovanie udelili súhlas. V ostatných prípadoch vyplýva doba spracovania z účelu spracovania alebo je daná právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

4. Právo na informácie

Vaším právom je požiadať SWS International, s.r.o. o informácie, aké osobné údaje, v akom rozsahu a na aký účel o Vás spracovávame. Tieto informácie Vám poskytneme zadarmo v lehote do 30 dní, v mimoriadnych situáciách potom najneskôr v lehote 90 dní. O predĺženie lehoty v mimoriadnych prípadoch Vás budeme včas informovať. Ak budete požadovať poskytnutie informácií, ktoré o Vás evidujeme, budeme najprv potrebovať overiť, že ste skutočne osobou, ktorej tieto informácie patria. Vo Vašej žiadosti teda uveďte dostatočnú identifikáciu Vašej osoby. V prípade potreby máme právo vyžiadať si doplňujúce informácie k Vašej identifikácii, ako Vám poskytneme osobné údaje, ktoré spracovávame o Vašej osobe.

Naším právom potom je odôvodnene zamietnuť požiadavky na informácie, ktoré sú bezdôvodné, či sa neprimerane opakujú, prípadne ich získanie vyžaduje neprimerané úsilie, alebo by boli ťažko získateľnej (typicky zo záložných systémov, archiválií a pod.).

5. Právo na prenositeľnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o Vás evidujeme, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Na základe Vašej žiadosti môžu byť tieto dáta odovzdané inému správcovi.

V prípade, že by výkonom tohto práva mohlo dôjsť k nepriaznivému dotknutiu práv a slobôd tretích osôb, SWS International, s.r.o. Vašej žiadosti nebude môcť vyhovieť.

6. Aktualizácia údajov, právo na opravu

Keďže sa môžu osobné údaje v priebehu času meniť (napríklad zmena priezviska), je nevyhnutné, aby ste nás o takýchto zmenách bezodkladne informovali, aby sme Vaše osobné údaje mali aktuálne, nedochádzalo k prípadným omylom a mohli sme riadne vykonávať svoju činnosť Správcu. Vaše osobné údaje môžete upravovať tiež na Vašom osobnom profile pri prihlásení na webové stránky SWS International, s.r.o., ak máte profil vytvorený.

S tým súvisí aj Vaše právo na opravu osobných údajov, ktoré o vás evidujeme. Ak zistíte, že naše údaje už nie sú aktuálne, máte právo požadovať ich opravu

7. Námietky

Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje nespracovávame v súlade s platnou legislatívou SR a Európskej únie, máte právo namietať a my následne preveríme oprávnenosť Vašej požiadavky. V čase podania námietky bude spracovanie Vašich osobných údajov obmedzené, pokiaľ nebude overené, či je námietka oprávnená. Vaším právom je obrátiť sa aj s námietkou proti spracovávaným osobným údajom o Vašej osobe na príslušný dozorný Úrad na ochranu osobných údajov na adrese:

ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV SR
Hraničná 12
820 07 Bratislava
Slovenská republika

8. Právo na odmedzenie spracovania

Máte právo na obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že takto evidované údaje nie sú presné, prípadne ich spracovávame neoprávnene a ďalej ak máte za to, že tieto údaje už nepotrebujeme na účely ich spracovania.

9. Právo na výmaz

Ak ste nám v minulosti udelili súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, máte právo ho kedykoľvek odvolať a my údaje, ktoré spracovávame výhradne na základe Vášho súhlasu, máme povinnosť vymazať. Právo na vymazanie sa nevzťahuje na spracovávané údaje v rámci povinnosti plnenia zmluvy, zo zákonných dôvodov, či v prípade oprávnených záujmov. Ak sú niektoré Vaše dáta uchovávané v záložných systémoch, ktoré automatizovane zaisťujú bezpečnosť všetkých našich systémov a plnia funkciu ochrany straty dát pre prípady havárií, nie je v našich silách vymazať tieto dáta aj zo záložných systémov a nezriedka to nie je ani technicky možné. Avšak takáto dáta nie sú ďalej nijako aktívne spracovávaná a nebudú slúžiť na ďalšie účely spracovania.

10. Kam sa môžete obrátiť

So svojimi otázkami na ochranu osobných údajov sa môžete obracať na email gdpr@swsi.sk alebo na adresu našej spoločnosti:

SWS International, s.r.o.
Studená 5
821 04 Bratislava

11. Webové stránky – súbory protokolov

Ak pristúpite na naše webové stránky a prezeráte si ich, spracovávame nasledujúce protokolové súbory a ukladáme ich na našich serveroch. Medzi informácie, ktoré ukladáme patria:

• Vaša IP Adresa
• Otváraná stránka nášho webu
• Kód odpovede http
• Identifikácia Vášho prehliadača

Tieto informácie spracovávame po dobu maximálne jedného roka a len na účely našej právnej ochrany.

12. Súbory cookie

Keď navštívite naše webové stránky, ste informovaní, že využívame technológie na zhromažďovanie a ukladanie informácií pomocou súborov cookie do Vášho zariadenia. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré nikam neodosielajú, tieto súbory môžete z prehliadača odstrániť, alebo ich využitie zakázať úplne. Súbory cookie nezhromažďujú žiadne Vaše osobné údaje, bez týchto súborov však nedokážeme zabezpečiť plnohodnotnú funkčnosť webových stránok.

13. Analýza a štatistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocou analytických služieb. Žiadne z údajov, ktoré pomocou tejto služby analyzujeme nie sú Vašimi osobnými údajmi. Pomocou tejto služby zisťujeme návštevnosť a geografické údaje, informácie o prehliadači a operačného systému, z ktorého na naše webové stránky pristupujete. Všetky tieto informácie, využívame na marketingové účely, na účely ďalšieho zlepšovania webových stránok a obsahu a tiež na účely právnej ochrany.

14. Zasielanie noviniek na email

V prípade, že máte záujem od SWS International, s.r.o. dostávať informácie o akciách a školeniach organizovaných SWS International, s.r.o., či newslettery a informácie o produktoch ponúkaných našou spoločnosťou či dcérskymi spoločnosťami SWS a. s. prostredníctvom emailu, ktorý nám oznámite a udelíte súhlas s takýmto využívaním Vašej emailovej adresy, budeme tento email spracovávať výhradne na tieto účely, bližšie špecifikovaným v Súhlase so spracovaním osobných údajov. SWS International, s.r.o. neodovzdáva takto získanú emailovú adresu či telefónny kontakt žiadnym ďalším subjektom. V prípade, že sa kedykoľvek v budúcnosti rozhodnete, že už nemáte záujem o zasielanie informačných mailov od SWS International, s.r.o., môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov prostredníctvom webových stránok, na ktorých ste predmetný súhlas udelili, alebo zaslaním mailu na adresu gdpr@swsi.sk.

15. Prenos osobných údajov do tretích krajín

K prenosu osobných údajov spracovateľom alebo iným príjemcom v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciách nedochádza.Zásady ochrany osobných údajov sú pravidelne revidované a môžu sa v prípade potreby aktualizovať. Posledná zmena týchto zásad ochrany osobných údajov prebehla 20.5.2021.

 
 
 

SWS International s.r.o.

 
 
 
 
 
 
 
SWS International s.r.o.
Studená 5, 821 04 Bratislava
Slovenská republika
Obchodné oddelenie:
+421 2 48 200 500 | sales@swsd.sk
Fakturačné oddelenie:
+421 2 48 200 518 | faktury@swsd.sk
Reklamačné oddelenie:
+421 2 48 200 521 | rma@swsd.sk

Prevádzková doba SWS (po-pia)

Obchodné oddelenie

8:30 - 17:00

Produktoví manažéri

8:30 - 17:00

Pokladňa

8:30 - 17:00

Reklamačné oddelenie

8:30 - 17:00

Osobné odbery

8:30 - 17:00
 
 
Meno: Heslo:
 
 
 
 

Powered by CyberSoft s.r.o.

 

 

 

© 2024 SWS International s.r.o.

Studená 5, 821 04 Bratislava, Slovenská republika

Tel.: +421 2 48 200 500, Fax: +421 2 48 200 599, sales@swsd.sk

 
 
 

Nahlásiť chybu